اعضای شورای سیاست گذاری

نام و نام خانوادگی

رشته

سمت

دکتر محمد محسن مشکسار

مهندسی مکانیک

دبیر علمی و ریاست کنفرانس

دکتر کیمیا بازرگان لاری

مهندسی کامپیوتر

دبیر اجرایی

دکتر هاله همایونی

مهندسی کامپیوتر

دبیر اجرایی

دکتر عباس ثابت

مدیریت

مدیر پژوهش

دکتر کبری منصوری زاده

زبان انگليسي

مدیر روابط بین الملل 

محمدجوادمحمدی

مهندسی کامپیوتر

کارشناس پژوهش و سایت