کمیته علمی کنفرانس

اعضای کمیته علمی:

نام و نام خانوادگی

مرتبه و رشته تحصیلی

سازمان محل خدمت

دکتر محمد محسن مشکسار

استاد - مهندسی مکانیک

موسسه آموزش عالی آپادانا

دکتر ارسلان قهرمانی

استاد - مهندسی عمران

موسسه آموزش عالی آپادانا

دکتر محمد حسین شریعت

استاد- مهندسی مواد

موسسه آموزش عالی آپادانا

دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی

استاد- مهندسی مواد

موسسه آموزش عالی آپادانا

دکتر کیمیا بازرگان لاری

استادیار – مهندسی کامپیوتر

موسسه آموزش عالی آپادانا

دکتر علی سلطانی

استاد - برنامه ریزی شهری

دانشگاه شیراز

دکتر ناصر طالب بیدختی

استاد - مهندسی عمران

دانشگاه شیراز

دکتر حبیب الله عبیری

استاد- مهندسی برق

دانشگاه شیراز

دکتر ابراهیم گشتاسبی راد

 

دانشیار - مهندسی مکانیک

دانشگاه شیراز

(معاونت فرهنگی شهرداری شیراز)

دکتر رضا جاویدان

دانشیار – مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر احسان مشکسار

استادیار-  مهندسی برق

دانشگاه شیراز

دکتر علی اسدپور

استادیار-  مهندسی معماری

دانشگاه هنر شیراز

دکتر رضا اکبری

استادیار- مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر پیروز شمسی نژاد

استادیار- مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر علی خاکساری  رفسنجانی

استاد - برنامه ریزی شهری

دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر قاسم میر جلیلی

استاد - مهندسی برق

دانشگاه یزد

دکتر محسن ریحانیان

استاد - مهندسی مواد

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر مجتبی رفیعیان

دانشیار- شهرسازی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مرتضی میر غلامی

دانشیار- مهندسی معماری

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکتر پویا دولابی

استادیار- مهندسی معماری

دانشگاه خلیج فارس

دکتر محمد رضا اولیا

استادیار- مهندسی معماری

دانشگاه یزد

دکتر مسعود سعید

استادیار- مهندسی کامپیوتر

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر ابوذر دهدار

استادیار- مهندسی برق

دانشگاه خلیج فارس

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر

دکتر مهدا جنابعلی جهرمی

استادیار- مهندسی برق

کالج بریتیش کلمبیا

دکتر اردلان افلاکی

استادیار- مهندسی شهرسازی

موسسه آموزش عالی آپادانا

دکتر منصور کلاه کج

استادیار- گرافیک

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر علی اکبر نیکوکار

استادیار- مهندسی کامپیوتر

دانشگاه یاسوج