کمیته اجرایی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته

سمت

دکتر محمد محسن مشکسار

استاد تمام

مهندسی مکانیک

رییس کنفرانس

دکتر کیمیا بازرگان لاری

استادیار

مهندسی کامپیوتر

دبیر اجرایی

هاله همایونی

پژوهشگر دکتری

مهندسی کامپیوتر

دبیر اجرایی

امید یزدانی

پژوهشگر دکتری

مهندسی برق

مسئول کمیته مالی و سمعی بصری

عباس ثابت

پژوهشگر دکتری

مدیریت

مسئول کمیته مالی

اردلان فیلی

پژوهشگر دکتری

مدیریت

مسئول کمیته تدارکات

قاسم کشاورز

مربی

مهندسی معماری

مسئول کمیته انتشارات

آیدا تویسرکانی

مربی

مهندسی کشاورزی

مسئول کمیته روابط عمومی و دبیر خانه

محمد زارع

مربی

مهندسی کامپیوتر

مسئول کمیته طراحی و امور سایت