الزام در فرستادن چکیده انگلیسی
1398/04/18

به نام خدا

آن دسته از عزیزانی که مقالات آن ها در سایت پذیرفته شده است باید در نسخه نهایی مقاله خود که برای کنفرانس ارسال میکنند چکیده انگلیسی مقاله را نیز ارسال کنند.