چاپ مقالات برتر در ژورنال IJCUA
1398/05/01

به اطلاع پژوهشگران عزیز می رساند طبق هماهنگی های صورت گرفته مقالات برتر کنفرانس برای چاپ در ژورنال IJCUA ارسال می گردند.

آدرس ژورنال: www.ijcua.com